دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

ششم پنج شنبه ها (پسر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم یکشنبه ها (پسر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نهم پنج شنبه ها (دختر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نهم پنج شنبه ها (پسر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم پنج شنبه ها (پسر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم دوشنبه ها (دختر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه رویش استعداد های جوان ( قیاس )