دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

ششم زوج (شیفت دوم) - شنبه ها و چهارشنبه ها (آنلاین)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم فرد (شیفت دوم) - یکشنبه ها و سه شنبه ها (آنلاین)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم فرد - یکشنبه ها و سه شنبه ها (آنلاین)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم زوج - شنبه ها و چهارشنبه ها (آنلاین)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم آخر هفته - پنج شنبه ها و جمعه ها (آنلاین)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم زوج - دوشنبه ها و چهارشنبه ها (آنلاین)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم فرد - یکشنبه ها و سه شنبه ها (آنلاین)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم زوج - دوشنبه ها و چهارشنبه ها (آنلاین) - قسط اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ششم فرد - یکشنبه ها و سه شنبه ها (آنلاین) - قسط اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه رویش استعداد های جوان ( قیاس )